Projekty:

 
 


     Mała Elektrownia Wodna na rzece Mała Panew 

 
  Nowe Zdjęcie


                                    !!!Opis!!! 

 


     Mała Elektrownia Wodna na rzece Odra- wylot
                                z komory turbin


 

 


             Mała Elektrownia Wodna na rzece Odra


 

 
Energia, nieskończenie niezbędna


"W tym celu ministrowie uzgodnili następujące cele: _ udostępnienie europejskim gospodarkom większej ilości energii po niższych cenach _". Deklaracja z Mesyny, 1955 r.

        Jedną z podstawowych zdobyczy cywilizacyjnych jest stworzenie komfortu życia dzięki: wytwarzaniu energii elektrycznej, która jest szeroko wykorzystywana, praktycznie w każdej dziedzinie życia tj. oświetlenia, energii cieplnej do celów grzewczych (c.o.) oraz możliwości korzystania z ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Energia cieplna jest wytwarzana w krajach Unii Europejskiej głównie ze spalania paliw stałych, płynnych i gazowych oraz procesów nuklearnych, biogazowych. Energia elektryczna natomiast produkowana jest oprócz paliw stałych, również w elektrowniach jądrowych, wiatrowych, hydroelektrowniach, solarnych i fotowoltaicznych.

Od czasu Deklaracji w Mesynie, powstało szereg dokumentów strategicznych, które uświadamiają wszystkim państwom Unii Europejskiej oraz świata, że dywersyfikacja źródeł energii jest potrzebna dla bezpieczeństwa jej dostaw, kraju i mieszkańców.

Wytwarzając energię należy się kierować zasadami ustalonymi przez akty prawne, a przede wszystkim zasadą zrównoważonego rozwoju. Koncepcja zrównoważonego rozwoju sformułowana w 1987 r. w raporcie Nasza Wspólna Przyszłość Komisji ds. Środowiska i Rozwoju ONZ. Pojęcie trwałego i zrównoważonego rozwoju zdefiniowano jako taki, "który zapewni sprawiedliwe zaspokojenie potrzeb współczesnego społeczeństwa bez naruszania możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń". Mowa jest również o planowaniu zużycia energii i surowców oraz o obowiązku stosowania najlepszych dostępnych technik w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

W kwestii energii należy analizować proces produkcji i taką jego modyfikację, by zminimalizować ilość zużywanych surowców i energii oraz ilość powstających odpadów i emisję zanieczyszczeń do środowiska. Co do najlepszych dostępnych technik ( BAT) stosowane winny być jak najbardziej oszczędne i jak najmniej materiało- i energochłonne.

Energetyka a środowisko
 
 
Wyprodukowanie 1 kWh energii elektrycznej z różnych rodzajów energii pierwotnej powoduje następującą emisję CO2:
  • energia wodna i inne odnawialne źródła energii: 0 kg
  • energia jądrowa: 0-0,03 kg
  • energia z gazu ziemnego: 0,4-0,45 kg
  • energia z ropy naftowej: 0,72-0,76 kg
  • energia z węgla kamiennego: 0,9-1,02 kg
  • energia z węgla brunatnego: 1,02-1,30 kg
Cele wytyczone w pakiecie energetyczno-klimatycznym oraz w unijnej Dyrektywie 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych - są różne dla różnych państw Unii Europejskiej - progi, w tym słynne 3x20, określają cele uśrednione, dla niektórych państw wyższe niż 20 proc., dla innych niższe. Dla Polski cel ten, to 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym. Polityka Energetyczna Państwa Polskiego do 2050 roku (http://bip.me.gov.pl/node/24670) zakłada wzrost produkcji z OZE do poziomu 32 TWh w 2030 roku, w tym hydroenergetyka będzie miała 2,9 TWh co stanowi niespełna 10%. Udział OZE w bilansie energetycznym będzie wzrastał, także ze względu na realizację w/w polityki klimatycznej. W Polsce udział OZE sięgał w 2009 r. niemal 7 proc., w 2012 r. było to już prawie 11 proc., a w 2013 roku - 11,3 proc. Według szacunków Europejskiej Agencji Środowiska w 2014 roku udział ten wyniósł w Polsce 11,8 proc. Należy zwrócić uwagę, że wody płynące są własnością Skarbu Państwa, tak jak i większość piętrzeń zlokalizowanych w dnie rzek. Istniejące urządzenia piętrzące Skarbu Państwa wykorzystywane są tylko w 4,5%.